เลือกรูปแบบแสดงผลและส่งออกข้อมูล
1. เลือกรูปแบบของการแสดงข้อมูล
แสดงข้อมูลภาพรวมความก้าวหน้า แสดงข้อมูลรายตัวชี้วัด
2. เลือกแสดงข้อมูลระดับชาติ ภาคหรือจังหวัด
ความก้าวหน้าระดับชาติ ความก้าวหน้าระดับภาค ความก้าวหน้าระดับจังหวัด
3. เลือกองค์ประกอบตัวชี้วัด
(คลิกที่ตัวชี้วัดเพื่อทำการเลือกตัวชี้วัดที่ท่านต้องการ)
(คลิกที่ตัวชี้วัดเพื่อทำการยกเลิกตัวชี้วัดที่ท่านไม่ต้องการ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลบทั้งหมด)
4. เลือกปีที่ต้องการแสดงข้อมูล
แสดงข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.  ถึงปี พ.ศ.    
แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) 87/495 หมู่บ้านภัสสรรัตนาธิเบศธ์ (ซอย 31) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-9209691-2 โทรสาร 02-9208845 อีเมลล์ npithailand.th@gmail.com