เลือกข้อมูลที่ท่านต้องการเพื่อแสดงความก้าวหน้าหรือถดถอยของประเทศ/จังหวัด
1. เลือกแสดงความก้าวหน้าระดับชาติ ภาคหรือจังหวัด
ความก้าวหน้าระดับชาติ ความก้าวหน้าระดับภาค ความก้าวหน้าระดับจังหวัด
2. เลือกองค์ประกอบตัวชี้วัด
(คลิกที่ตัวชี้วัดเพื่อทำการเลือกตัวชี้วัดที่ท่านต้องการ)
(คลิกที่ตัวชี้วัดเพื่อทำการยกเลิกตัวชี้วัดที่ท่านไม่ต้องการ)
3. กำหนดเกณฑ์ความก้าวหน้า
แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) 87/495 หมู่บ้านภัสสรรัตนาธิเบศธ์ (ซอย 31) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-9209691-2 โทรสาร 02-9208845 อีเมลล์ npithailand.th@gmail.com